T/F: +48 32 270 64 52, K: +48 609 772 887

Oferta

VIRIBUS UNITIS Krzysztof Sawicki Adwokat Doradztwo Prawne i Gospodarcze to podmiot, który zgromadził grupę doświadczonych prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa: w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, w prawie cywilnym i gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie spółek, prawie podatkowym oraz karnym.

Doświadczenie w zakresie wspomnianych dziedzin prawa zdobywaliśmy, świadcząc pomoc prawną zarówno podmiotom instytucjonalnym, gospodarczym jak również osobom fizycznym. Reprezentując interesy naszych klientów, uczestniczyliśmy w negocjacjach handlowych, opracowywaliśmy treść kontraktów, doradzaliśmy w sprawach podatkowych oraz występowaliśmy przed Sądami wszystkich instancji. W ramach kompleksowo i doraźnie udzielanej pomocy prawnej zajmowaliśmy się w szczególności: prowadzeniem spraw przed organami śledczymi i organami wymiaru sprawiedliwości, przygotowując pisma procesowe, uczestnicząc w rozprawach i posiedzeniach, reprezentowaniem klientów przed właściwymi instytucjami, takimi jak: zakłady ubezpieczeniowe i organy samorządowe wszystkich szczebli, sporządzaniem projektów umów i regulaminów, przedsądowych wezwań oraz reprezentowaniem w  postępowaniach egzekucyjnych.

  • W sferze prawa cywilnego między innymi sporządzamy przesądowe wezwania, reprezentujemy interesy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed instytucjami oraz sądami wszystkich instancji na terenie Polski w  procesach i postępowaniach nieprocesowych sprawach gospodarczych i prywatnych, reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych oraz pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów do tego zobowiązanych.
  • W obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowujemy i opiniujemy umowy o  pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem stosunku pracy czy też problematykę zatrudnienia w ogólności. Doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązania i rozwiązywania relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Świadczymy usługi wynikające z postępowania pojednawczego, a także reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy oraz w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  • W przypadku prawa handlowego i gospodarczego zajmujemy się obsługą prawną w zakresie prawa spółek handlowych, obrotu gospodarczego oraz rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy projekty statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych, jak również monitorujemy realizację umów i windykację należności przysługujących naszym klientom. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne w procesie negocjacji handlowych.
  • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych poznawaliśmy, pracując przez ostatnie lata m.in.: w urzędach centralnych, samorządach i innych instytucjach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz świadcząc pomoc prawną zamawiającym i wykonawcom na każdym etapie postępowania. Współpracujemy ze znanymi autorami publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz zagadnieniom cywilnoprawnym, ponadto prowadzimy działalność szkoleniową koncentrując się m.in.: na analizie obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej regulacji prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych. W ramach udzielanej uczestnikom postępowania pomocy prawnej zajmowaliśmy się m.in.: analizą dokumentów udostępnianych przez zamawiających zainteresowanym podmiotom, w szczególności analizą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowywaliśmy teksty zapytań do jej treści odwołań i skarg, kompletowaliśmy oferty, jak również reprezentowaliśmy wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądowych  postępowaniach skargowych.
  • Nie jest nam obca problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego, którego mechanizmy zgłębialiśmy, świadcząc pomoc prawną w tym zakresie. Byliśmy propagatorami idei partnerstwa jako metody finansowania i możliwości współpracy, na zasadach rynkowych, przez podmioty reprezentujące sfery: publiczną i prywatną.
  • Funkcjonowania systemu podatkowego, w szczególności zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług VAT, doświadczyliśmy udzielając pomocy naszym klientom w sądowych postępowaniach karnoskarbowych oraz prowadzonych przed uprawnionymi organami skarbowymi.
  • Udzielamy również pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności w karno gospodarczych oraz dotyczących problematyki zamówień publicznych. Uczestniczyliśmy w każdym etapie postępowania karnego, stąd legitymujemy się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.